Home » ต้นฉบับประสบการณ์การสอนของคณาจารย์

ต้นฉบับประสบการณ์การสอนของคณาจารย์

Advertisements

ประสบการณ์การสอนของคณาจารย์

 <Click เพื่อดูฉบับเต็ม>

 1. รศ.ดร. อุไรวรรณ ธนสถิตย์
 2. ผศ. บุญศิริ ภิญญาธินันท์
 3. ดร. รติกร สิริสถิต
 4. ดร.จุรี สุชนวนิช
 5. ดร. ตั๊กวา โบว์สุวรรณ
 6. ดร. ดรุณี ดุจสิค
 7. ผศ. ดร. จักริน จุลพรหม
 8. ดร.ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ
 9. ดร. ฐนิษญา จิริยะสิน
 10. ผศ.ดร. อุสา สุทธิสาคร
 11. อาจารย์ศรีอร เจนประภาพงศ์
 12. อาจารย์ นฤมล จันทรศุภวงศ์
 13. อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล
 14. ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
 15. อาจารย์ ดร.ธนิกาญจน์ จินาพันธ์
 16. ดร. จินดาพร พินพงทรัพย์
 17. ดร. จอมขวัญ ผลภาษี
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: