Home » รายงานการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)

รายงานการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)

Advertisements
  1. รายงานการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM
  3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ KM
  4. แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการ KM
  5. กำหนดการสัมมนาภายในคณะมนุษยศาสตร์ “นำเสนอความคืบหน้า 55 ผลงานวิจัย” ประจำปีการศึกษา 2555
  6. ภาพกิจกรรม
  7. แบบสำรวจประสบการณ์การสอน
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: