Home » COP 1 ประสบการณ์การสอนของครู

COP 1 ประสบการณ์การสอนของครู

Advertisements

บทสรุปประสบการณ์และ/หรือความภาคภูมิใจของผู้สอน

ที่สามารถสร้างแรงจูงใจด้านการเรียนให้นักศึกษา 

<Click เพื่อดูฉบับ PDF>

จากการรวมกลุ่มอาจารย์ที่สนใจในการสร้างแรงจูงใจในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาจำนวน 15 ท่าน ของคณะมนุษยศาสตร์ ทำให้เกิดคลังความรู้และประสบการณ์ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ในกลุ่ม และเผยแพร่ให้แก่อาจารย์ท่านอื่นในคณะดังนี้

การสร้างแรงจูงใจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. ครูผู้สอน
ครูเป็นหัวใจของการเรียนการสอนในชั้นเรียน ครูจึงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก สามารถสรุปได้ ดังนี้ บุคลิกภาพของครู

 • ครูควรยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาอ่อนหวาน เป็นกันเองกับนักศึกษา ขณะเดียวกันก็ต้องเข้มงวดจริงจัง กับกฎระเบียบ กติกา หรือข้อตกลงร่วมกันของชั้นเรียน
 • ในกรณีที่นักศึกษามาขอคำปรึกษา ครูควรรับฟังปัญหาอย่างตั้งใจ ให้นักศึกษาได้ระบายความในใจ ใช้ความเป็นเพื่อนสร้างความไว้วางใจ และช่วยแนะนำโดยไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของนักศึกษามากเกินไป
 • ครูต้องเป็นแบบอย่างของสุภาพชน ซึ่งจะทำให้นักศึกษานับถือและเกรงใจ เช่น รักษาเวลา พูดจาดี แต่งกายเรียบร้อย มารยาทดี ฯลฯ
 • ครูต้องมีความจริงใจ และอดทน ทุ่มเทในการสอนเพื่อให้นักศึกษาเห็นเป็นตัวอย่าง เช่น การเรียกนักศึกษามาอธิบายข้อบกพร่องงานเขียน หรืออ่านออกเสียงทีละคน ซึ่งจะต้องยอมเหนื่อยและเสียสละมาก
 • ครูต้องหมั่นประเมินตนเอง หากพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมไม่สนใจการเรียน อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากเทคนิคการสอนที่ไม่จูงใจ
 • ครูต้องแสดงให้นักศึกษาเห็นว่ามีความยุติธรรม และเสมอภาคในชั้นเรียน

2. ในชั้นเรียน
2.1 เทคนิคการสอนและการเรียนรู้

 • ครูต้องมีความรู้ และเตรียมการสอนเป็นอย่างดี
 • พยายามตั้งคำถามเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ และคำนึงถึงประโยชน์ของเนื้อหาในคาบนั้น โดยให้นักศึกษาเขียนบนกระดาน หากผิด ก็ให้เพื่อนๆทุกคนในห้องเรียน ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้อง อาจมีการเสริมแบบฝึกหัดที่ดี และเข้มข้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
 • เวลาสอน อย่าสอนเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก ใช้ระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น นำเอกสารประกอบการสอน สไลด์ Power Point ประเด็นคำถาม และอื่นๆ ขึ้นในระบบไว้ให้นักศึกษาอ่านล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน
 • การเล่าประสบการณ์ตรงของครูหรือของรุ่นพี่ โดยเฉพาะการเล่าเรื่องส่วนตัวต้องมีความพอดี ไม่ยกตนหรือว่าร้ายผู้อื่น หรืออาจเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต เช่นเหตุการณ์ 14 ตุลา อาจมีการตั้งคำถามให้นักศึกษาขบคิดว่าจะแก้ไขปัญหานั้นๆอย่างไร
 • การเล่าชีวประวัติของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต เช่น ประธานาธิบดีบารัค โอบามา หรือ ศาสตราจารย์จอห์น แนจ ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ผู้ป่วยด้วยโรคจิตเภท จากภาพยนตร์เรื่อง “A beautiful mind” แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต จนประสบความสำเร็จได้
 • การใช้เทคนิคการสอนแบบ Saving Face Strategy มีการจัดกลุ่มย่อย และตั้งชื่อกลุ่มเป็นสัญลักษณ์ เวลาครูเรียกให้ตอบ หรือให้ทำกิจกรรม นักศึกษาจะเต็มใจตอบและเต็มใจทำกิจกรรม มากกว่าเรียกชื่อเป็นรายบุคคล
 • ครูควรพยายามศึกษาค้นคว้าเนื้อหาหรือตัวอย่างใหม่ๆ ที่น่าสนใจมาพูดคุยกับนักศึกษา
 • ให้นักศึกษาเขียนบันทึกการเรียนรู้ที่นักศึกษาเรียนทุกวัน เพื่อฝึกทักษะการเขียน การจับใจความ และการสะท้อนความรู้สึก รวมทั้งทักษะการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษา ทำให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการเขียนมากขึ้น นอกจากนั้น ยังนำตัวอย่างงานที่มีพัฒนาการเขียนที่ดี หรือน่าสนใจไปอ่านให้นักศึกษาฟังในคาบถัดไป ทำให้นักศึกษามีความพยายามที่จะเรียนรู้มากขึ้นและได้รับข้อมูลที่น่าสนใจจากเพื่อนๆในชั้นเรียนมากขึ้น
 • สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ไปฝึกงาน ในด้านเนื้อหาวิชาว่าสามารถนำไปใช้จริงได้หรือไม่ ควรมีการปรับปรุง หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร

2.2 การใช้จิตวิทยาในห้องเรียน

 • เอาการบ้านที่ให้นักศึกษาทำ มาเฉลยหน้าห้องและอ่านตัวอย่างการบ้านหรือแบบฝึกหัดของนักศึกษาที่ดีที่สุด นักศึกษาจะรู้สึกภาคภูมิใจ อยากเข้าชั้นเรียนอีก
 • ให้กำลังใจให้นักศึกษา ภูมิใจในตนเอง เช่นกล่าวชื่นชมนักศึกษาว่างานที่เขาเขียนเป็นงานเขียนที่ดี โดยแนะนำให้นักศึกษารวบรวมผลงานตลอดเทอมของตนเอง เป็น portfolio
 • ครูอาจให้รางวัลแก่นักศึกษาที่ตั้งใจเรียน ด้วยการให้คะแนนหรือมีของรางวัลพิเศษสำหรับคนหรือกลุ่มที่ได้คะแนนดี ในแต่ละบทเรียนเป็นคราวๆไป
 • เฉลยข้อสอบกลางภาคในชั้นเรียน โดยยกตัวอย่างของนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ครูกล่าวชื่นชมและให้เพื่อนๆปรบมือให้
 • ให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่รู้สึกท้อแท้ในการเรียน หากมีปัญหาหรือข้อผิดพลาด ก็ให้นักศึกษาพยายามใหม่ในครั้งต่อไป
 • กล่าวชมเมื่อนักศึกษาให้ความร่วมมือแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเข้าชั้นเรียน
 • การให้ “ดาว” เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น การตอบแต่ละครั้งจะได้ 1 ดาว เพื่อนำดาวที่สะสมไม่เกินคนละ 12 ดาวไปปรับเป็นคะแนนการเข้าชั้นเรียนในกรณีที่นักศึกษาขาดเรียนหรือเป็นคะแนนช่วยเมื่อมีคะแนนเก็บน้อย วิธีนี้จะทำให้นักศึกษาสนใจและแย่งกันตอบคำถามในชั้นเรียนมากขึ้น

3. ด้านเทคโนโลยีและสื่อการสอน
3.1 Social Media เช่น Facebook
การใช้ social media ในการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่จะเล่น facebook เป็นประจำโดยเฉพาะในเวลาเรียน ครูจึงสร้างกลุ่มของวิชาขึ้นใน facebook นอกจากจะใช้ในการตอบคำถามในชั้นเรียนซึ่งคนอื่นสามารถเห็นคำตอบได้แล้ว ถ้านักศึกษาคนไหนไม่สามารถเข้าเรียนได้ ก็ยังสามารถเรียนรู้จากคำถามและคำตอบใน facebook ณ เวลานั้นหรือร่วมตอบคำถามได้ด้วยเช่นกัน วิธีนี้ยังทำให้นักศึกษาที่ไม่กล้าแสดงออก หรือแย่งตอบไม่ทันในชั้น จะรีบเข้ามาร่วมตอบทันที ครูผู้สอนสามารถให้คำอธิบายเพิ่มเติมในคำตอบแต่ละข้อได้ทันทีเช่นกัน นอกจากจะใช้ในการเรียนในชั่วโมงแล้ว การมีกลุ่มใน facebook ยังทำให้อาจารย์กับนักศึกษามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น สามารถปรึกษาทั้งเรื่องเรียน การทำรายงานและเรื่องส่วนตัวได้อีกด้วย อาจารย์บางท่าน ใช้ Facebook เพื่อแจ้งข่าวสาร และเตือนนักศึกษาให้อ่านบทเรียนมาล่วงหน้าก่อนอภิปรายกลุ่มในห้อง

3.2 UTCC e-learning และ google doc
ครูใช้ UTCC e-learning หรือ google doc เป็นสื่อในการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยนักศึกษาสามารถพิมพ์คำตอบได้พร้อม ๆ กัน และสามารถแก้ไขงานของคนอื่นแทนการเขียนบนกระดานดำได้

3.3 IPad และ smartphone
สามารถแบ่งปันเนื้อหาหรือแบบฝึกหัด รวมทั้งแสดงความคิดเห็น และดาวน์โหลดงานและสื่อต่างๆได้จาก iPad หรือ smartphone ที่นักศึกษาแต่ละคนมี ช่วงวันหยุด นักศึกษาก็ยังสามารถส่งงานและเห็นงานของเพื่อนๆ หรือหากทำงานเป็นกลุ่ม ก็จะสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่านักศึกษาคนใดไม่ช่วยทำงานนอกจากนั้นยังใช้ iPad หรือ smartphone ช่วยในการทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน เช่น ค้นหาคำศัพท์จากเว็บไซด์พจนานุกรมหลายๆแห่งที่มีคุณภาพดี

3.4 สื่อภาพยนตร์
ใช้สื่อการสอนที่นักศึกษาสนใจเช่น ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น รายการโทรทัศน์ และคลิปวีดิโอที่สามารถโยงเข้าสู่บทเรียน ทำให้กระบวนการเรียนการสอนน่าสนใจมากขึ้น

3.5 สื่อเพลง
การใช้เสียงเพลงช่วยให้นักศึกษาได้ผ่อนคลาย และเรียนคำศัพท์ไวยากรณ์ไปพร้อมๆกัน โดยก่อนเลิกสอน ครูจะสอนนักศึกษาร้องเพลง เช่น ถ้าเป็นนักศึกษาชาวไทยก็สอนเพลงจีน ถ้าเป็นนักศึกษาชาวจีนก็สอนเพลงไทย เป็นต้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: