Home » COP 3 เล่าสู่กันฟัง : ความรู้จากงานวิจัย

COP 3 เล่าสู่กันฟัง : ความรู้จากงานวิจัย

Advertisements

ความรู้จาก 55 งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <Click เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม>

บทสรุป:

จากการนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกันทำให้สรุปได้ว่า คณะมนุษยศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถหลายด้าน ได้แก่

๑) ด้านสังคม

๒) ด้านศิลปะ

๓) ด้านภาษาและการแปล

๔) ด้านการเรียนการสอน

และเมื่อนำความรู้แต่ละด้านมานำเสนอแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ทำให้อาจารย์มีความคิดที่หลากหลายและขยายเขตความรู้ทางวิชาการมากขึ้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: